Spørgsmål

 • En mølle der er ejet af en udenlandsk investeringsfond, giver den en bornholmsk CO2 besparelse fordi den står på Bornholm?
 • Er der mulighed for at CO2 besparelsen der stammer fra en mølle ejet af en udenlandsk investeringsfond, kan bogføres både på Bornholm og f.eks. i Tyskland?
 • Vil en mølle der giver økonomisk overskud, blive pillet ned fordi den er for gammel?
 • Er det rigtigt at en mølles støjniveauet er en teoretisk beregning?
 • Hvorfor måler man kun på støj ved middelvind, imellem 6 og 8 s/m, støjer de da ikke ved svag eller stærk vind?
 • Hvorfor er der andre afstandskrav, helt op til 10 gange møllehøjden, i nogle vores nabolande?
 • Hvor meget kan en lodsejer tjene på at udleje jord til vindmøller?
 • Er det rigtigt at Taksationsmyndigheder der fastsætter evt. erstatning for gener, vurderer generne og erstatningen inden møllen er sat op?
 • Hvor mange lokale vedvarende jobs har opsætningen af de 3 møller ved Tårnbygård skabt?
 • Hvorfor beregnes ’importeret’ el som sort selvom det er fremstillet af vindmøller?
 • Vil Bornholm stadig have behov for at ’importere’ el gennem kablet til Sverige, selvom der opstilles et større antal vindmøller?
 • Kan der opstilles vindmøller på havnens nye dækmole?
 • Kan der på Bornholm opstilles vindmøller på stranden, som det er tilfældet i Hvide Sande?
 • I hvor stor afstand fra møller kan man påvise en negativ påvirkning af huspriserne?
 • Kan lavfrekvent støj fra vindmøller være sundhedsskadeligt?
 • Er det rigtigt at vindmøller på Bornholm ingen indflydelse har på den el-pris de bornholmske forbrugere skal betale?
 • Hvilke tiltag har BRK ellers gjort for at nedbringe kommunens CO2 aftryk?
 • Hvad har BRK afsat på budgetterne indtil 2025 i forhold til at nå et mål om CO2 neutralitet.
 • I hvilket omfang vil mobiltelefon og tv signal blive påvirket af store vindmøller?
 • Er det rigtigt at bl.a. Danmarks Vindmølleforening, Siemens, Vestas, European Energy og 17 andre tilsvarende organisationer og virksomheder står bag ”Viden om vind”?
 • Kan man få hjerte, -kar sygdomme, hvis man udsættes for vindmøllestøj i længere tid?
 • Hvis man er over 65 og bor i nærheden af en vindmølle, er der så større sandsynlighed for at man bruger sove- eller antidepressiv medicin?
 • Hvis en langsigtet løsning på verdens CO2 udfordringer kræver en ændring i livsstil, hvordan understøttes det så af 12 vindmøller på Bornholm?
 • Hvordan skal Bornholm blive CO2 neutral på transportområdet?
 • Hvilken økonomisk værdi har det at brande Bornholm som Bright Green Island?
 • Har BRK mulighed for at understøtte havvindmøller på folkeaktier?
 • Har BRK mulighed for at stille areal til rådighed for en folkeejet solcellepark?
 • Hvis der opstilles 12 møller rundt omkring på Bornholm, i hvilket årstal skal der så opsættes yderligere møller for fortsat at være CO2 neutrale?
 • Hvad koster 3stk 8MW havvindmøller?
 • Er det rigtigt at en landmølle med de gældende priser på el (ca 30 øre/kW), modtager 25 øre(kW) i støtte?
 • Er der tilfælde hvor møller påvirker huspriserne negativt?
 • Er det rigtigt at havvindmøllerne på Krigers Flak med de gældende priser på el (ca 30 øre/kW), modtager 17,5 øre(kW) i støtte?
 • Er det rigtigt at net tilslutningen af en landmølle betales af energinet, altså elforbrugerne?
 • Er det rigtigt at net tilslutningen af havmøller betales af mølleopstilleren?
 • Er det rigtigt at net tilslutning af solcelleparker betales af opstilleren?
 • Hvad er forklaringen på at man myndighederne accepterer mere vindmøllestøj, for en enligt beliggende bolig, end hvad tilfældet er ved en samlet bebyggelse?
 • Hvad er forklaringen på at man myndighederne accepterer mere vindmøllestøj, for en enligt beliggende bolig, end hvad tilfældet er ved en sommerhusbebyggelse?
 • Er det korrekt at støjniveauet for lavfrekvent støj måles inde i boligen?
 • Er det rigtigt at en mølles støjniveauet for lavfrekvent støj er en teoretisk beregning?
 • Kan Taksationsmyndighedens beslutning ankes til anden myndighed?
 • Hvilke muligheder har en møllenabo hvis han er utilfreds med taksationsmyndighedens afgørelse?
 • Hvor meget har møllenaboer på Bornholm fået udbetalt i erstatning?
 • Hvilke konkrete firmaer ønsker at opstille vindmøller på Bornholm?
 • Hvad betyder det at Bornolm skal være selvforsynende?
 • Hvad betyder det at Bornolm skal være selvforsynende med el?
 • Hvad betyder det at Bornolm skal være CO2 neutral?
 • Hvad betyder det at Bornolm skal være CO2 neutral i forhold til el-produktion?
 • Hvad betyder det at Bornolm skal være CO2 neutral i forhold til el-forbrug?
 • Kan Bornholm komme i den situation at det eksisterende kabel ikke kan levere den fornødne mængde el?
 • Er det blevet undersøgt om Bornholm kan modtage naturgas fra Nordstream ledningerne?
 • Vil 12 vindturbiner på Bornholm rede verden fra en klimakatastrofe?
 • Hvor meget har Samsø investeret for at opnå deres mål?
 • Samsø har ca. 3700 indbyggere, hvor meget har de gennemsnitligt betalt for nå målet om CO2 neutralitet og selvforsyning?
 • Hvis Bornholm forholdsmæssigt skulle bruge et tilsvarende beløb som Samsø har anvendt for at nå sine mål, hvor stor ville beløbet så være?
 • Hvor på Bornholm vil det i forhold til vinden, være mest hensigtsmæssigt at opstille landmøller?
 • Hvis det kræver dispensation at opstille møller på stranden, hvem skal så give en sådan dispensation?
 • Hvilke andre kommuner end Ringkøbing-Skjern har opstillet møller i strandkanten eller tæt på?
 • Er det rigtigt at begrænsninger for hvor højt der må bygges på Rønne havn er 74 m?
 • Vil det være muligt at opstille 12 møller på den nye mole hvis de er under 74 m høje?
 •  Er der blandt verdens 5 største vindmølleproducenter, nogen der laver møller med en højde på under 70 m?
 • Er der noget juridisk til hinder, for at eksisterende møller på Bornholm udskiftes med nye møller af tilsvarende højde?
 • Er der kommuner der har vedtaget skærpet regler for afstand mellem møller og naboer?
 • Hvor mange tilfælde er der hvor en mølle er blevet fjernet fordi den ikke overholdt lovgivningen i forhold til støjgrænser?
 • Kan støj fra vindmøller være sundhedsskadeligt?
 • Hvis en nabo til en mølle oplever gener efter at mølle er igangsat, hvilke muligheder er der så få at fjerne generne?
 • Har en møllenabo mulighed for erstatning efter at møllen er igangsat?
 • Er det muligt at eksproprierer ejendomme i forbindelse med opstillingen af vindmøller, og hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvem ejer de eksisterende solcelleparker?
 • Hvornår begyndte Samsø at kalde sig CO2 neutrale?
 • Hvilke andre kommuner eller byer har samme mål for CO2 reduktioner som Bornholms?
 • Hvor meget kan en lodsejer tjene på at udleje jord til solcelleparker?
 • Er det korrekt at folketingets partier en enige om at Danmark i 2030 skal producere mere el end vi bruger?
 • Er det sandsynligt at de 3 havvindmølleparker på mindst 2400 MW der en enighed om i folketinget er i drift inden 2030.
 • Metoden hvor med man opgør CO2 besparelser, er den juridisk bindende?
 • Kan privates køb af vindmølle andele andre steder i Danmark eller udlandet, medregnes i den bornholmske CO2 besparelse?
 • Er der en mulighed for at møller på over 150 m opsættes på Bornholm?
 • Hvor mange jobs har Branding af BGI medført?
 • Er der konkrete eksempler hvilke jobs Branding af BGI medført?
 • Hvad er tunnelenergi?
 • Hvad koster en 50MW havvindmøllepark ved Bornholm?
 • Når kommunalbestyrelsen endnu engang siger Nej til landvindmøller på Bornholm, kan det så forventes at det bliver sidste gang?
 • Hvis elforbruget stiger uventet, kan det så blive nødvendigt at opstille flere end de 12 møller for at forblive CO2 neutrale?
 • I den kommende meningsmåling, vil man da spørge om ’betalingsvilligheden’ i forhold til BGI?
 • I den kommende meningsmåling, vil man da spørge et udsnit af hele Bornholms befolkning eller kun de borgere der bliver direkte berørte af evt. møller?
 • Hvad har Bornholms Regionskommune gjort for at mindske CO2 udslip fra den offentlige trafik?
 • I hvilket omfang regnes færgers og flys CO2 udledning med i det bornholmske regnskab?
 • Hvad har det kostet BRK at nedbringe kommunens CO2 aftryk?
 • På hvilken måde vil det kommunalt ejede Bornholms Energi og Forsyning, fremadrettet bidrage med yderligere CO2 reduktioner?
 • Folketingets partier er enige om at afstandskravene til vindmøller skal have et eftersyn, hvis kravene ændres, hvilken indflydelse kan det få på Bornholm?
 • Hvad indebærer den salgsoptionsordning der blev anvendt ved testcentrene i Østerild og Høvsøre?
 • Kan man lave en samlet vindmøllepark i Almindingen?
 • Kan der opstilles møller på en del af det militære skydeterræn ved Raghammer?
 • Er det rigtigt at bornholmsk solcellestrøm fra små private anlæg, sælges til en såkaldt ’balanceansvarlig’ der sælger den videre til Nord Pool, der sælger den videre til forbrugere i Danmark, Sverige, Norge eller Tyskland?
 •  I tilfælde af at en mølle løber løbsk eller bryder i brand, vil naboerne så blive evakueret?
 • Er der forskel på de lokale partiers holdning til vindmøller og ’moderpartiernes’?
 • Hvilken dokumentationer der for at landmøller er mere samfundsøkonomiske end havmøller?
 • Kan man få blodprop i hjertet eller slagtilfælde af vindmøllestøj?
 • Hvor mange lade standere til elbiler er der på Bornholm?
 • I hvilket omgang belastes Bornholms CO2 regnskab hvis man indkøber møller i Kina?
 • Vil Bornholms el-infrastruktur kunne klare en samtidig opladning af 6800 elbiler?
 • Hvor mange danske kommuner er i dag CO2 neutrale i forhold til elproduktion?